FORMA SPOLUPRÁCE

1. Posílení systému komunikace, sdílení informací pro krizové řízení

Hlavním cílem aktivity je vytvoření plně funkčního systému přeshraniční výměny informací. Systém bude sloužit Operačním centrům (krajským i vojvodským) k řízení zásahů o přeshraničním charakteru vedených na základě mezinárodních či státních dohod a rovněž k průběžné výměně informací mezi jednotkami na české a polské straně. Systém bude založen na technologii kompatibilních videokonferencí, k rámci kterých bude možno propojit více uživatelů současně, což pomůže v koordinaci aktivit se zbývajícími bezpečnostními a záchrannými složkami. Systém umožní spojení se také s mobilními uživateli, což umožní např. vedení přeshraničních setkání krizových štábů (např. v případě povodní) s možností sledování situace na místě prostřednictvím spojení s mobilními uživateli zasahujících na místě. 

Systém bude unikátním doplněním, spojující současně fungující technické řešení dosud využívané jednotlivými sbory z Polska a Česka, které jsou zákonem pověřené k organizaci a koordinaci přeshraniční záchranné spolupráce. Doplňkovým prvkem bude internetový portál umožňující výměnu informací mezi sbory a subjekty odpovědné za bezpečnost na pohraničí, kde se budou vyskytovat mimo jiné právní akty regulující spolupráci, charakteristiky pohraničí, popisy struktur sborů atp. 

S cílem zajištění maximální efektivity využívání systému, je nutné doškolení sborů a to prostřednictvím:

 • Expertních panelů a školení v oblasti využívání platforem výměny informací
 • Jazyková školení (polský, český)
 • Školení v oblasti komunikace a velení pro osoby ve funkci

Do realizace aktivity budou zahrnuti představitelé všech sborů odpovědných za bezpečnost na polsko-českém pohraničí. Primárním cílem je integrace současně fungujících systémů výměny informací.

2. Zvýšení míry spolupráce a kompatibility systémů při hašení požárů

Doplňujícím elementem plně funkčního systému výměny informací a řízení přeshraničních zásahů jsou aktivity zaměřené na vytvoření efektivnějšího a rychlejšího modelu reagování v případě přeshraničních zásahů v jednotlivých oblastech ohrožení. 

S tímto cílem bude realizována řada společných aktivit s účastí všech projektových partnerů a jiných zaangažovaných sborů zaměřujících se na zvýšení kompatibilnosti v případě rozlehlých a dlouhotrvajících požárů a požárů na druhé straně hranice, které jsou lépe dostupné pro jednotky sousední země (rychlost reagování, terénní překážky atp.). 

Tématem školení a cvičení bude také likvidace požárů ve specifických oblastech, které se nacházejí na polsko-českém pohraničí. 

V rámci aktivity je plánováno:

 • Expertní panely s účastí subjektů spolupracujících v této tématické oblasti
 • Školení v oblasti hasících aktivit: lesní oblasti, specifické budovy atp.,
 • Doplnění vybavení v této tematické oblasti (podrobné informace se nachází v přílohách),
 • Do realizace školení budou zapojeny školící centra hasičských sborů (část školících základen bude zmodernizována/přestavena pro potřeby realizovaných přeshraničních školení)
 • Cvičení zjišťující přípravu záchranářů

Do realizace aktivity budou zapojeni představitelé všech sborů odpovídajících za bezpečnost na polsko-českém pohraničí.

3. Zvýšení míry spolupráce a kompatibility systémů při záchraně z vody a potápění

Aktivity v oblasti zvýšení přeshraniční kompatibility jednotek z obou stran hranice v oblasti vodní a povodňové záchranné služby jsou zvláště důležité z pohledu polsko-českého pohraničí, jehož rozsáhlé oblasti se potýkají s povodňovou problematikou (konkrétně nebezpečí povodní z dešťových srážek a tání), což je spojeno značnou měrou hornatým tvarováním území, změnami klimatu a chybějící regulací přeshraničních říčních toků. 

V případě pozemních katastrof, objevujících se na významné části celé oblasti, je velmi důležitá koordinace řízení aktivit společně s využitím popsaného systému výměny informací zmíněného výše. Pro zvýšení jeho efektivity v oblasti vodního záchranářství budou realizovány následující aktivity:

 • Expertní panely s účastí subjektů spolupracujících v této tématické oblasti
 • Školení pro potápěče, záchranáře na člunech, na řekách s rychlým průtokem, lodní záchranáře, stavba přehrazení
 • Doplnění vybavení v této tématické oblasti (podrobné informace se nacházejí v přílohách)
 • Cvičení zjišťující přípravu záchranářů

Do realizace aktivity budou zapojeni představitelé všech sborů odpovědných za bezpečnost na polsko-českém pohraničí.

4. Zvýšení míry spolupráce a kompatibility systémů při technické záchraně a ochraně životního prostředí

Na podporovaném území (v bezprostřední blízkosti hranice) se v několika regionech nacházejí velké oblasti a průmyslové objekty, aglomerace či městské oblasti, instalace různých druhů (plynovody, elektrické instalace atp.), které se jsou v těžko přístupném terénu a rovněž se v oblasti nachází mnoho vodních ploch, což může mít vliv na vznik rizik technického charakteru, které mají negativní vliv na přírodní prostředí. Důležitým prvkem společné realizace záchranných akcí je kompatibilita vybavení jednotek po obou stranách hranice, jelikož toto je základní prvek technické záchranné služby. S cílem zvýšení přeshraniční kompatibility budou realizovány následující aktivity: 

V rámci aktivity je plánováno:

 • Expertní panely s účastí subjektů spolupracující v této tématické oblasti, se zvláštním zohledněním bezpečnosti kritické infrastruktury a rovněž připravenost sborů na reagování na havarijní situace a jiná nezvyklá rizika. V rámci této oblasti bude popsána také připravenost na kritické havárie infrastruktury (blackout atp.) a možnosti s cílem zmírnění nehod záchranných složek 
 • Školení: pilaři, chemicko-ekologické záchranné sbory, CBRN, výškoví záchranáři, samohybné mobilní platformy, obsluha mechanického žebříku, obsluha a provoz tlakových nádob, kontrola a údržba dýchacích přístrojů, obsluha a provoz elektrických zařízení, obsluha jeřábu typu HDS, školení tiskových mluvčích
 • Doplnění vybavení v této tématické oblasti (podrobné informace se nacházejí v přílohách)
 • Cvičení zjišťující přípravu záchranářů 

Do realizace aktivity budou zapojeni představitelé všech sborů odpovědných za bezpečnost na polsko-českém pohraničí.

5. Analýza a hodnocení stávajícího stavu spolupráce složek a institucí odpovídajících za bezpečnost v pohraničním území

Hlavním cílem aktivity je kritický přehled stavu současné spolupráce jednotek odpovědných za bezpečnost na polsko-české hranici. V rámci přípravy projektu było provedeno rámcové shrnutí právních rámců týkajících se realizace aktivit přeshraničního charakteru. V rámci projektu bude provedena hloubková analýza, doporučení, která budou zavedena v rámci realizace kompatibilního přeshraničního systému výměny informací a spolupráce jednotek z obou stran hranice. V rámci aktivity se předpokládá rovněž ukončení procesu uzavírání (podepsání) regionalních Dohod o spolupráci mezi hasičskými sbory Polska a České republiky, což umožní pokrytí celé délky hranice. Analytická část bude zpracována experty v jednotlivých oblastech spolupráce vybraných všemi partnery projektu. 

V rámci aktivity je rovněž naplánovaná konference a Expertní panely, v průběhu kterých budou představeny dosavadní efekty spolupráce, realizovaných aktivit (taktéž za pomoci finančních prostředků EU), budou uvedeny problematické oblasti, ?dobré praxe? a společně vypracované směry dalšího rozvoje (závěrečná zpráva). Do realizace aktivity budou zapojeni představitelé všech sborů odpovídajících za bezpečnost na polsko-českém pohraničí. Je předpokládána účast také externích expertů prezentujících "dobrou praxi". Žádosti vypracované v rámci setkání Expertních panelů budou využívány v pracích mezinárodních komisí zabývajících se spoluprací v oblasti bezpečnosti. Rovněž poskytnou základy pro aktualizaci nebo změny současně platných smluv a dohod a operačních plánů. 

Dvoudenní konference týkající se organizace a řízení záchranných akcí v Česku a Polsku - realizuje odpovědný partner v ČR a Polsku. 

Dvoudenní workshopy se soustřeďují na hodnocení realizovaných aktivit v rámci projektu - realizuje odpovědný partner v ČR a Polsku.

6. Zvýšení míry spolupráce a kompatibility systémů při záchraně u dopravních nehod

Oblast polsko-českého pohraničí zahrnuje poměrně hustou síť přeshraničních komunikačních spojení různých standardů, které zahrnují rovněž úseky mezinárodních komunikačních koridorů jakož i síť lokálních a horských silnic či silnic vedených v těžko přístupném terénu. Proto je velmi důležitým prvkem zvýšení schopnosti rychlého přeshraničního reagování v případě silničních nehod, kde čas i schopnost vedení záchranných akcí (mimo jiné vzájemné komunikace různých sborů z Polska a ČR) má zvláště důležitý význam. Dodatečným důležitým prvkem je rostoucí cestovní ruch v oblasti pohraničí, který přináší dodatečná rizika. 

S cílem zvýšení kvality, efektivity a zkrácení času reakce (v přeshraničním významu, kde jsou vysílány nejbližší jednotky do místa nehody) k silničním nehodám je nutná realizace následujících aktivit:

 • Expertní panely s účastí subjektů spolupracujících v této tématické oblasti
 • Školení: lékařská pomoc (pokročilá a specializovaná úroveň), bezpečný převoz zásahových vozidel a pravidla řízení těchto vozidel na území partnera,
 • Doplnění vybavení v této tématické oblasti (podrobné informace se nacházejí v přílohách)
 • Cvičení zjišťující přípravu záchranářů

Do realizace aktivity budou zapojeni představitelé všech sborů odpovědných za bezpečnost na polsko-českém pohraničí.

int(1)

AKTUALITY A NOVINKY

 • Výcvik řidičů s požární technikou za ztížených podmínek v „Bezpečném pohraničí“

  15.3.2019

  Ve dnech 5. a 6. března 2019 se příslušníci HZS Pardubického kraje zúčastnili výcviku řidičů v jízdě s požární technikou za ztížených podmínek. Výcvik se uskutečnil v rámci projektu Bezpečné pohraničí a probíhal v dopravním výcvikovém centru v Hradci Králové. „Celkem bylo proškoleno osm hasičů – strojníků z centrální stanice v Ústí nad Orlicí a dále stanic ve Vysokém Mýtě, Žamberku a Králík,“ upřesňuje plk. Ing. Libor Dušek, ředitel územního odboru Ústí nad Orlicí HZS Pardubického kraje. Pokračujte zde.

 • Bezpečné pohraničí v Královéhradeckém kraji v roce 2018

  6.2.2019

  Projekt Bezpečné pohraničí, v rámci kterého spolupracují české a polské hasičské záchranné sbory podél společné hranice, přináší po dvou letech fungování v Královéhradeckém kraji další výsledky. Například se díky intenzivní spolupráci českých a polských hasičů zvýšil počet společných zásahů. Více zde.

 • Vím, jak zabránit požáru

  21.1.2019

  HZS Královéhradeckého kraje vydal česko-polskou příručku nejen pro malé. Víte, jak zabránit požáru? Vydání brožury bylo podpořeno z projektu Bezpeční pohraničí a celý soubor je ke stažení níže. Projekt Bezpečné pohraničí je realizován v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Broužra je ke stažení zde.

Starší »