O PROJEKCIE

Projekt Bezpieczne Pogranicze CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska

jest efektem wieloletniej współpracy pomiędzy strażą pożarną Polski i Czech. Koncepcja i zakres rzeczowy został przygotowany wspólnie przez partnerów, w oparciu o analizę i wnioski z prowadzonych transgranicznych działań ratowniczych i ćwiczeń. Celem projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas rozwiązywania sytuacji kryzysowych poprzez wzmocnienie współpracy wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Cel ten przekłada się na poprawę stanu bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim a tym samym zwiększenie atrakcyjności regionu.

W projekcie uczestniczą Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (partner wiodący), we Wrocławiu i w Katowicach oraz Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje,  Královéhradeckého kraje, Pardubického kraje, Libereckého kraje i Moravskoslezského kraje. Projekt jest realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Planowany okres realizacji projektu to lata 2016-2019 a budżet całkowity blisko 8 milionów euro. Koncepcja projektu obejmuje wyznaczenie obszarów tematycznych głównych działań, w ramach których poszczególni partnerzy będą realizować konkretne zamierzenia: szkolenia językowe, konferencje, panele eksperckie, ćwiczenia ratownicze oraz zakupy sprzętu. Zasadniczymi działaniami będzie analiza i ocena obecnego stanu prawnego i organizacyjnego w zakresie bezpieczeństwa na pograniczu, wzmocnienie systemu komunikacji, wymiany informacji i zarządzania w sytuacjach kryzysowych oraz podwyższenie stopnia kompatybilności systemów ratwoniczych przy pożarach, w ramach ratownictwa wodnego, powodziowego, przy wypadkach w komunikacji, w ratownictwie technicznym i ochronie środowiska.Map

int(1)

WIADOMOŚCI I NOWOŚCI

 • Podsumowanie dotychczasowych działań w ramach polsko-czeskiego projektu „Bezpieczne pogranicze” realizowanych przez Partnera Wiodącego Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pozarnej w Opolu

  25.1.2018

  Pierwsze ze wspólnych polsko-czeskich działań w projekcie miało miejsce podczas dwudniowej konferencji w dniach 26-27.04.2017 r. pt. „Zarządzanie kryzysowe oraz organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń nadzwyczajnych w Polsce i Czechach”. Udział w konferencji wzięło 100 osób, w tym przedstawiciele wszystkich Partnerów w projekcie oraz zaproszonych przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na pograniczu.

  Kolejnym etapem była organizacja panelu ekspertów w dniach 23-24.05.2017 r. pt. „Identyfikacja obszarów problemowych i dobrych praktyk w zakresie współpracy polsko czeskiej podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń”. W panelu wzięło udział 24 specjalistów z Polski jak i z Czech.

  W dniach 30.11-01.12.2017 r. odbyło się spotkaniu Zespołu Projektowego, na którym przedstawiciele wsyztskich Partnerów omówili postępy w realizacji projektu. Ponadto omówiono plan realizacji działań na kolejny kwartał. 

  Kolejne spotkania, szkolenia i zakupy będą się odbywały w trybie ciągłym, po obydwu stronach granicy.

  W wyniku dotychczasowej realizacji projektu „Bezpieczne pogranicze” Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu dokonała zakupu specjalistycznego sprzętu oraz pojazdów specjalistycznych, w tym m.in.:

  ·        Samochód pożarniczy specjalny z drabiną mechaniczną

  ·        Samochody rozpoznawczo-ratownicze

  ·        Sprzęt dla grup ratowniczych: sonar, rękaw i taśma sorbentowa, kamera wziernikowa, geofon, spektrometr promieniowania jonizującego, system stabilizacji i platforma ratownicza, sprzęt chemiczny, kompresor śrubowy.

  Zakupy odbywały się równolegle z realizacją działań miękkich takich jak szkolenia i kursy specjalistyczne. Do tej pory zrealizowano po jednej edycji poniższych szkoleń:

  ·        W dniach 21-22.09.2017 r. zrealizowano dla 20 osób Szkolenie dla dyspozytorów – rozmowa z osobą  w  pobudzeniu;

  ·        W dniach 18-22.09.2017 r. zrealizowano dla 15 osób Szkolenie – kurs stermotorzysty;

  ·        W dniach 10-12.10.2017 r. zrealizowano dla 23 osób Szkolenie – ratownictwo na wodach szybko płynących;

  ·        Szkolenie nurkowe KDP/CMAS P1;

  ·        Szkolenie nurkowe KDP/CMAS P2;

  ·        W dniach 29.09.2017 r., 09.10.2017 r., 10.10.2017 r. zrealizowano dla 35 osób Szkolenie kierowców z zakresu jazdy alarmowej;

  ·        W dniach 25-29.09.2017 r. zrealizowano dla 25 osób Szkolenie – obsługa pilarek, pił mechanicznych, przecinarek.

  W trybie ciągłym natomiast, na terenie całego woj. opolskiego odbywa się kurs języka czeskiego. Kolejne szkolenia przewidziano na pierwszy kwartał 2018 roku.

  Ponadto KW PSP w Opolu wspólnie z polskimi Partnerami: KW PSP we Wrocławiu oraz KW PSP w Katowicach wdrażają system wideokonferencyjny,  który będzie służył transgranicznej wymianie informacji. System będzie służył do zarządzania przez Stanowiska Kierowania interwencjami o charakterze transgranicznym prowadzonymi na podstawie porozumień międzyregionalnych czy krajowych oraz do bieżącej wymiany informacji pomiędzy jednostkami po stronie polskiej i czeskiej.
  W ramach systemu będzie można równolegle podłączyć wielu użytkowników, co pomoże w koordynowaniu działań z pozostałymi służbami bezpieczeństwa i ratownictwa.

 • Działania ratownicze w zakresie ulatniania substancji chemicznych

  2.11.2017

  ,,Działania ratownicze w zakresie ulatniania substancji chemicznych“, realizowane w ramach projektu ,,Bezpieczne pogranicze“ nr. reg. CZ.11.123/0.0/0.0/15_001/0000006 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, które odbędą się w dniu 31.10.2017 na terenie koksowni Jan Šverma, ul. Švermova 79, 709 00 Ostrava.

 • Spotkanie czeskich i polskich strażaków w Krnowie i Petrovicach koło Karwiny

  19.6.2017

  Pierwsze spotkanie odbyło się w Krnowie, w Hotelu Cvilín, w dniach 30.-31.5.2017. Drugie ze spotkań odbyło się w dniach 13.-14.6.2017 w Petrovicach koło Karwiny, w Hotelu Dakol. Oba spotkania robocze pod nazwą: ,,Kierowanie działaniami ratowniczymi“ odbyły się w ramach projektu Bezpieczne pogranicze“ nr CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006. Przedstawiciele straży pożarnych przedstawili sobie nawzajem wspólne obszary graniczne, charakterystykę jednostek, stany ilościowe, technikę i sprzęt własnych jednostek i zaznajomili je z odróżnieniami w systemie dysponowania jednostek do działań ratowniczych, włącznie funkcjonowania europejskiego numeru alarmowego 112 i numerów krajowych.

Starszy »