FORMA WSPÓŁPRACY

 

1. Wzmocnienie systemu komunikacji, wymiany informacji i zarządzania w sytuacjach kryzysowych

Głównym celem działania jest stworzenie w pełni funkcjonalnego systemu transgranicznej wymiany informacji. System będzie służył do zarządzania przez Stanowiska Kierowania (krajskie i wojewódzkie) interwencjami o charakterze transgranicznym prowadzonymi na podstawie porozumień międzyregionalnych czy krajowych oraz do bieżącej wymiany informacji pomiędzy jednostakami po stronie polskiej i czeskiej. System zostanie oparty na technologii kompatybilnych wiedeokonferencji, w ramach którego będzie można równolegle podłączyć wielu użytkowników, co pomoże w koorydynowaniu działań z pozostałymi służbami bezpieczeństwa i ratownictwa. System będzie umożliwiał łączenie się także z użytkowanikami mobilnymi, co pozwoli np.na prowadzenie transgranicznych posiedzeń sztabów kryzysowych (np. w przypadku powodzi) z możliwością śledzenia sytuacji na miejscu poprzez podłączenie użytkowników mobilnych prowadzących działania na miejscu. 

System będzie unikatowym uzupełnieniem, elementem łączącym, obecnie funkcjonujące rozwiązania techniczne wykorzystywane dotychczas przez poszczególne służby Polski i Czech, które są ustawowo wskazane do organizacji i koordynacji transgranicznej współpracy ratowniczej. Elementem uzupełniającym będzie portal internetowy umożliwiający wymianę informacji pomiędzy służbami i podmiotami odpowiadającymi za bezpieczeństwo na pograniczu, gdzie znajdą się m.in. akty prawne regulujące współpracę, charakterystyki pogranicza, opisy struktur służb itp.

W celu zapewnienia maksymalnej efektywności wykorzystania systemu konieczne jest dokształcenie kadr poprzez:

 • Panele eksperckie i szkolenia w zakresie wykorzystania platform wymiany informacji
 • Szkolenia językowe (język polski, czeski)
 • Szkolenia z zakresu komunikacji i dowodzenia dla osób funkcyjnych 

W realizację działania zaangażowani będą przedstawiciele wszystkich służb odpowiadających za bezpieczeństwo na pograniczu polsko-czeskim. Celem nadrzędnym jest integracja działających obecnie systemów wymiany informacji.

2. Podwyższenie stopnia powiązania/ kompatybilności systemu współpracy przy pożarach

Elementem uzupełniającym w pełni funkcjonalnego systemu wymiany informacji i zarządzania transgranicznymi interwencjami są działania zmierzające do stworzenia bardziej efektywnego i szybszego modelu reagowania w przypadku interwencji transgranicznych w poszczególnych obszarach zagrożeń. 

W tym, celu podjęty zostanie szereg wspólnych działań z udziałem wszystkich partnerów projektu i innych włączonych służb zmierzających do podniesienia komptybilności w przypadku rozległych i długotrwałych pożarów oraz pożarów po drugiej stronie granicy, które sa lepiej dostępne dla jednostek z kraju sąsiedniego (szybkość reagowania, bariery przestrzenne itp.). Tematem szkoleń i ćwiczeń będzie także likwidacja pożarów na specyficznych obszarach, które znajdują się na pograniczu polsko-czeskim. W ramach działania zaplanowano:

 • Panele eksperckie z udziałem podmiotów współpracujących w tym obszarze tematycznym
 • Szkolenia w zakresie działań gaśniczych: obszarów leśnych, specyficznych budynków itp.,
 • Uzupełnienie bazy sprzętowej w tym obszarze tematycznym (szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach)
 • W realizację szkoleń zaangażowane będą strażackie ośrodki szkolenia (część bazy szkoleniowej zostanie zmodernizowana/rozbudowana na potrzeby realizowanych transgranicznych szkoleń)
 • ćwiczenia sprawdzające przygotowanie ratowników

W realizację działania zaangażowani będą przedstawiciele wszystkich służb odpowiadających za bezpieczeństwo na pograniczu polsko-czeskim.

3. Podwyższenie stopnia powiązania/kompatybilności systemu współpracy w ramach ratownictwa wodnego oraz powodziowego

Działania w zakresie podniesienia kompatybilności transgranicznej jednostek z obu stron granicy w zakresie ratownictwa wodnego i powodziowego są szczególnie istotne z punktu widzenia pogranicza polsko-czeskiego, którego znaczne obszary borykają się z problematyką powodziową (szczególnie niebezpieczne są powodzie opadowe i roztopowe), co jest związane z w znacznej części górskim ukształtowaniem terenu, zmianami klimatu i brakiem uregulowań transgranicznych toków rzecznych. 

W przypadku katastrof o charakterze powierzchniowym występujących na znaczącym obszarze bardzo ważne będzie koorydynowanie zarządzanie działaniami wspólnie z wykorzystaniem ww. opisanego systemu wymiany informacji. Dla podniesienia jego efektywności w zakresie ratownictwa wodnego podjęte zostaną następujące działania:

 • Panele eksperckie z udziałem podmiotów współpracujących w tym obszarze tematycznym
 • szkolenia: dla płetwonurków, stermotorzystów, na rzekach szybkopłynących, ratownictwo na lodzie, budowa zapór,
 • uzupełnienie bazy sprzętowej w tym obszarze tematycznym (szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach)
 • ćwiczenia sprawdzające przygotowanie ratowników 

W realizację działania zaangażowani będą przedstawiciele wszystkich służb odpowiadających za bezpieczeństwo na pograniczu polsko-czeskim.

4. Podwyższenie stopnia powiązania / kompatybilności systemu współpracy przy ratownictwie technicznym i ochronie środowiska

Na obszarze wsparcia (w bezpośredniej bliskości granicy) w kilku regionach znajdują się duże strefy i obiekty przemysłowe, aglomeracje czy skupiska miejskie, instalacje różnego typu (gazociągi, instalacje elektryczne itp.) , które są prowadzone w trudnym terenie oraz na obszarze znajduje się dużo ujęć wodnych, co może mieć wpływ na powstawanie zagrożeń o charakterze technicznym mających negatywny wpływ na środowisko naturalne. Ważnym elementem wspólnego prowadzenia działań ratowniczych jest kompatybilność sprzętowa w tym zakresie jednostek z obu stron granicy, ponieważ jest to podstawowy aspekt ratownictwa technicznego. W celu podnisienia transgranicznej kompatybilności podjęte zostaną następujące działania. 

W ramach działania zaplanowano:

 • Panele eksperckie z udziałem podmiotów współpracujących w tym obszarze tematycznym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej oraz przygotowania służb do reagowania w sytuacjach wystąpienia awarii i innych nadzwyczajnych zagrożeń. W obrębie obszaru zostaną omówione i gotowość krytycznych awarii infrastruktury (blackout, itp) i opcji w celu złagodzenia skutków awarii służb ratunkowych.
 • szkolenia: pilarzy, ratownictwo chemiczno-ekologiczne, CBRN, wysokościowe, podesty ruchome samojezdne, obsługa drabiny mechanicznej, obsługa i eksploatacja zbiorników ciśnieniowych, kontrola i konserwacja aparatów dróg oddechowych, obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych, obsługa żurawia przeładunkowego typu HDS, szkolenia rzeczników prasowych,
 • uzupełnienie bazy sprzętowej w tym obszarze tematycznym
 • ćwiczenia sprawdzające przygotowanie ratowników 

W realizację działania zaangażowani będą przedstawiciele wszystkich służb odpowiadających za bezpieczeństwo na pograniczu polsko-czeskim.

5. Analiza i ocena obecnego stanu współpracy służb i instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo na pograniczu

Głównym celem działania jest dokonanie krytycznego przeglądu stanu współpracy jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na polsko-czeskiej granicy. W ramach przygotowania projektu dokonano podsumowania ram prawnych prowadzenia działań o charakterze transgranicznym, w ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza, rekomendacje której będą wdrażane w ramach realizacji kompatybilnego transgranicznego systemu wymiany informacji i współpracy jednostek z obu stron granicy. W ramach działania przewiduje się zakończenie procesu zawierania (podpisanie) regionalnych Porozumień o współpracy pomiędzy strażami pożarnymi RP i RCz, co umożliwi pokrycie całej długości granicy. Część analityczna zostanie przeprowadzona przez ekspertów w poszczególnych obszarach współpracy wydelegowanych przez wszystkich partnerów projektu. 

W ramach działania zaplanowano konferencję oraz Panele eksperckie, podczas których przedstawione zostaną efekty dotychczasowej współpracy, podejmowanych działań (również z udziałem środków finansowych UE), wskazane obszary problematyczne, "dobre praktyki" oraz wspólnie wypracowane kierunki rozwoju (raport końcowy). W realizację działania zaangażowani będą przedstawiciele służb odpowiadających za bezpieczeństwo na pograniczu. Przewiduje się również udział ekspertów zewnętrznych, prezentujących "dobre praktyki". Wnioski wypracowane w ramach spotkań Paneli eksperckich zostaną wykorzystane w pracach komisji międzyrządowych zajmujących się współpracą na obszarze bezpieczeństwa. Dadzą też podstawy dla uaktualnienia lub zmian obowiązujących obecnie umów i porozumień. 

Dwudniowa konferencja dotycząca organizacji i zarządzania interwencji ratowniczych w Czechach i Polsce-realizuje partner odpowiedzialny w RCZ i RP 

Dwudniowe workshop koncentruje się na ocenie działań realizowanych w ramach projektu-realizuje partner odpowiedzialny w RCZ i RP.

6. Podwyższenie stopnia powiązania/ kompatybilności systemu, współpracy przy wypadkach w komunikacji

Obszar pogranicza polsko-czeskiego obejmuje całkiem gęstą sieć transgranicznych połączeń komunikacyjnych o różnym standardzie, który obejmuje zarówno odcinki międzynarodowych korytarzy komunikacyjnych jak i sieć dróg lokálních, górskich czy prowadzonych w trudnym terenie. Dlatego bardzo istotnym elementem jest pdoniesienie zdolności transgranicznego szybkiego reagowania w przypadku wypadków komunikacyjnych, gdzie czas i zdolność prowadzenia akcji ratunkowych (m.in.wzjamenej komunikacji różnych służb z PL i CZ) ma szczególnie istotne znaczenie. Dodatkowym ważnym elementem jest rosnący ruch turystyczny na obszarze pogranicza, który przynosi dodatkowe zagrożenia. 

W celu podniesienia jakości, efektywności i skrócenia czasu reakcji (w ujęciu transgranicznym, gdzie wysyłane są najbliższe jednostki od miejsca zdarzenia) na wypdaki komunikacyjne konieczne jest podjęcie następujących działań:

 • Panele eksperckie z udziałem podmiotów współpracujących w tym obszarze tematycznymszkolenia: pomoc medyczna (poziom zaawansowany i specjalistyczny), bezpieczne prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych i zasady ruchu pojazdów uprzywilejowanych na obszarze partnera,
 • Uzupełnienie bazy sprzętowej w tym obszarze tematycznym (szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach)
 • ćwiczenia sprawdzające przygotowanie ratowników 

W realizację działania zaangażowani będą przedstawiciele wszystkich służb odpowiadających za bezpieczeństwo na pograniczu polsko-czeskim.

int(1)

WIADOMOŚCI I NOWOŚCI

 • Podsumowanie dotychczasowych działań w ramach polsko-czeskiego projektu „Bezpieczne pogranicze” realizowanych przez Partnera Wiodącego Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pozarnej w Opolu

  25.1.2018

  Pierwsze ze wspólnych polsko-czeskich działań w projekcie miało miejsce podczas dwudniowej konferencji w dniach 26-27.04.2017 r. pt. „Zarządzanie kryzysowe oraz organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń nadzwyczajnych w Polsce i Czechach”. Udział w konferencji wzięło 100 osób, w tym przedstawiciele wszystkich Partnerów w projekcie oraz zaproszonych przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na pograniczu.

  Kolejnym etapem była organizacja panelu ekspertów w dniach 23-24.05.2017 r. pt. „Identyfikacja obszarów problemowych i dobrych praktyk w zakresie współpracy polsko czeskiej podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń”. W panelu wzięło udział 24 specjalistów z Polski jak i z Czech.

  W dniach 30.11-01.12.2017 r. odbyło się spotkaniu Zespołu Projektowego, na którym przedstawiciele wsyztskich Partnerów omówili postępy w realizacji projektu. Ponadto omówiono plan realizacji działań na kolejny kwartał. 

  Kolejne spotkania, szkolenia i zakupy będą się odbywały w trybie ciągłym, po obydwu stronach granicy.

  W wyniku dotychczasowej realizacji projektu „Bezpieczne pogranicze” Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu dokonała zakupu specjalistycznego sprzętu oraz pojazdów specjalistycznych, w tym m.in.:

  ·        Samochód pożarniczy specjalny z drabiną mechaniczną

  ·        Samochody rozpoznawczo-ratownicze

  ·        Sprzęt dla grup ratowniczych: sonar, rękaw i taśma sorbentowa, kamera wziernikowa, geofon, spektrometr promieniowania jonizującego, system stabilizacji i platforma ratownicza, sprzęt chemiczny, kompresor śrubowy.

  Zakupy odbywały się równolegle z realizacją działań miękkich takich jak szkolenia i kursy specjalistyczne. Do tej pory zrealizowano po jednej edycji poniższych szkoleń:

  ·        W dniach 21-22.09.2017 r. zrealizowano dla 20 osób Szkolenie dla dyspozytorów – rozmowa z osobą  w  pobudzeniu;

  ·        W dniach 18-22.09.2017 r. zrealizowano dla 15 osób Szkolenie – kurs stermotorzysty;

  ·        W dniach 10-12.10.2017 r. zrealizowano dla 23 osób Szkolenie – ratownictwo na wodach szybko płynących;

  ·        Szkolenie nurkowe KDP/CMAS P1;

  ·        Szkolenie nurkowe KDP/CMAS P2;

  ·        W dniach 29.09.2017 r., 09.10.2017 r., 10.10.2017 r. zrealizowano dla 35 osób Szkolenie kierowców z zakresu jazdy alarmowej;

  ·        W dniach 25-29.09.2017 r. zrealizowano dla 25 osób Szkolenie – obsługa pilarek, pił mechanicznych, przecinarek.

  W trybie ciągłym natomiast, na terenie całego woj. opolskiego odbywa się kurs języka czeskiego. Kolejne szkolenia przewidziano na pierwszy kwartał 2018 roku.

  Ponadto KW PSP w Opolu wspólnie z polskimi Partnerami: KW PSP we Wrocławiu oraz KW PSP w Katowicach wdrażają system wideokonferencyjny,  który będzie służył transgranicznej wymianie informacji. System będzie służył do zarządzania przez Stanowiska Kierowania interwencjami o charakterze transgranicznym prowadzonymi na podstawie porozumień międzyregionalnych czy krajowych oraz do bieżącej wymiany informacji pomiędzy jednostkami po stronie polskiej i czeskiej.
  W ramach systemu będzie można równolegle podłączyć wielu użytkowników, co pomoże w koordynowaniu działań z pozostałymi służbami bezpieczeństwa i ratownictwa.

 • Działania ratownicze w zakresie ulatniania substancji chemicznych

  2.11.2017

  ,,Działania ratownicze w zakresie ulatniania substancji chemicznych“, realizowane w ramach projektu ,,Bezpieczne pogranicze“ nr. reg. CZ.11.123/0.0/0.0/15_001/0000006 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, które odbędą się w dniu 31.10.2017 na terenie koksowni Jan Šverma, ul. Švermova 79, 709 00 Ostrava.

 • Spotkanie czeskich i polskich strażaków w Krnowie i Petrovicach koło Karwiny

  19.6.2017

  Pierwsze spotkanie odbyło się w Krnowie, w Hotelu Cvilín, w dniach 30.-31.5.2017. Drugie ze spotkań odbyło się w dniach 13.-14.6.2017 w Petrovicach koło Karwiny, w Hotelu Dakol. Oba spotkania robocze pod nazwą: ,,Kierowanie działaniami ratowniczymi“ odbyły się w ramach projektu Bezpieczne pogranicze“ nr CZ.11.1.23/0.0/0.0/15_001/0000006. Przedstawiciele straży pożarnych przedstawili sobie nawzajem wspólne obszary graniczne, charakterystykę jednostek, stany ilościowe, technikę i sprzęt własnych jednostek i zaznajomili je z odróżnieniami w systemie dysponowania jednostek do działań ratowniczych, włącznie funkcjonowania europejskiego numeru alarmowego 112 i numerów krajowych.

Starszy »